آقازاده استاندار کنونی را ضعیف ترین استاندار تاریخ استان مرکزی می دانم