آقای روحانی این نوع نگاه موجب تحمیل خسارت‌های فراوانی به مردم وکشور شده است

بسمه تعالی .«ریس جمهور ساده اندیش »!!!

‼️سخنان امروز اقای روحانی نشان از ساده اندیشی ایشان دارد! ایشان امروز فرمودند :اروپایی‌ها شرمنده ما هستند .وتلفنی ‌وحضوری عذر خواهی می کنند اما درعمل اقدامی انجام نمی دهند .
🔺تامل در این سخنان نشان می دهد اقای روحانی بدلیل خوشبینی به اروپایی‌ها فریب چرب زبانی آنها را خورده اند .انها زیبا سخن گفته اما در عمل به نحو متفاوتی عمل نموده اند .ایا این نشانگر یک نوع ساده اندیشی افراطی نسبت به اروپایی‌ها نیست ؟!

🔺اقای روحانی این نوع نگاه موجب تحمیل خسارت‌های فراوانی به مردم وکشور شده است .یادتان هست فرمودید برجام را با اروپایی‌ها ادامه می دهیم !یادتان هست با اینستکس و اس پی وی سالها شما را سر کار گذاشتند !اقای روحانی از یک جهت خوشحالیم که تازه امروز فهمیدید اروپایی‌ها یک نوع حرف می زنند ولی نوع دیگر عمل می کنند .اما از یک جهت دیگر باز تاسف خوردیم که می گویید ما اگر بخواهیم اقدام قاطع می کنیم اما حالا باز در دایره بی فرجام اقداما اروپایی‌ها سرگردان باقی مانده اید .ایا این موضع اخیر باز ناشی از نوع نگاه ساده انگارانه به فریبکاران اروپایی نیست ؟

✍️والسلام علیرضا سلیمی .نماینده مردم شریف محلات ودلیجان