بسیج معنایی است به وسعت دریا صرف لفظ نیست

بسمه تعالی
«بسیج»معنایی است به وسعت دریا .صرف لفظ نیست .خورشیدی است گرما بخش ‌وچشمه ساری جوشان .«بسیج»هم در میدان رزم پیشتازی است شگرف وهم در ساحت سازندگی پیشقراولی است بی نظیر .«بسیج »ترنم بهترین آوا در روزگارغربت انسانیت است .ملک و‌ملکوت مبهوت نوع عملکرد اوست .گمنام است اما نام آشنا .بی ریااما حاضردر تمام میدانها .ساکت اما استوار .دشمن از نام او بیمناک ودوستان مشتاق جمال او .سلام بر او انگاه که در خاکریز رزم لرزه بر اندام خصم دون می اندازد .سلام ملایک ارزاني أو آنزمان که گرد محرومیت از چهره آن پیر مرد گوژپشت می زداید .سلام بر او انزمان که در حوزه تحقیقات وفناوری عقلها را مبهوت می کند .درود بروي ان هنگام که با کار جهادی وشبانه روز بر مدار انجام تکلیف طواف می کند .بسیجی منتظر است ،منتظر اقدام به موقع ودرست .با نگاه ژرف خود عمق مسایل را تحلیل می کند وبا بیان وبنان فقط داعی به سبیل ربّ است .لحظه اي قرار ندارد.«بسيج »را با وزن مادی محک زدن اوج انحراف است او پرنده ای است دور پرواز که با زنجیر سست مادیت به اسارت نخواهد افتاد .مابه بسیجیان عاشق پیشه خود افتخار می کنیم .عشق به تلاش وخدمت بی منت ردای بسیج است .وکاربرای حصول رضایت رب الارباب دثار او .وسلام علیه مادامت السموات والارضون.

شیفته مرام بسیجیان:علیرضا سلیمی نماینده مردم شریف محلات ودلیجان