سخنرانی دکتر سلیمی نمازجمعه نراق | جمعه 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲