آقا زاده ها

آذر 17, 1398

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود!

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود! این خبر بهت آور بود …هرچند به ما می گویند ساکت شوید واینها […]