دولت روحانی

آذر 25, 1398

دولت اقای روحانی دولت شگفتیها است !!

«سخت گیری نسبت به خودیها ،سهل گیری نسبت به دیگران !» دولت اقای روحانی دولت شگفتیها است ، گاه اقداماتی انجام می دهد که هرچه تامل […]