عایرضا سلیمی

اردیبهشت 15, 1400

خطبه نماز جمعه 1399/9/21

ترور دانشمند هسته‌ای دکتر فخری زاده روشن ساخت که ما در کشور نفوذی داریم/کسانی که با ساده اندیشی خود، بسترساز حضور این نفوذیها شده اند، در […]