عليرضا سليمي

فروردین 8, 1399

دقیقا دولت چه می کند ؟!!

دقیقا دولت چه می کند ؟!! امروز بیش از ۲۹۰۰نفر دارای تست کرونای مثبت بودند ! یعنی با موج فزاینده بیماری روبرو هستیم ، دیروز خبر […]